حضور آقای روح الله گودرزی در برنامه ی تلوزیونی انارستان.