news

مدیر عامل شرکت عطر کریشن فرانسه در تهران

تاریخ انتشار: 16 اردیبهشت 1401

حضور مدیر عامل شرکت عطر  کریشن  فرانسه جناب "دوسولیه" و هیات همراه در تهران دفتر مرکزی شمیم یاس نمایندگی کمپانی شرکت کریشن در خاورمیانه

موضوعات اصلی این سفربرای دیدار و جلسه با آقای روح الله گودرزی مدیرعامل کمپانی کریشن در خاورمیانه،

تمدید قرار داد و مذاکرات برای سیاست گذاری های جدید شرکت کریشن بود.